Lỗi xuất (export) báo cáo ra file excel

Khi xuất báo cáo ra file excel thì thông báo lỗi và không xuất ra file được.

Lỗi không xuất được ra file excel

Nguyên nhân: Dân Trí Soft sử dụng thư viện của các bản excel 2013 hoặc excel 2010 hoặc excel 2007 để xuất báo cáo. Vì vậy nếu máy tính đang sử dụng phiên bản excel khác thì bị thiếu thư viện này.

Cách xử lý: chỉ cần cài đặt thêm một trong các bản excel là 2013 hoặc 2010 hoặc 2007 vào máy tính thì chức năng xuất báo cáo ra file excel sẽ không bị lỗi. Lưu ý là phiên bản Office đang sử dụng không cần gỡ ra nhé.


Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software