Quản lý doanh số của nhân viên kinh doanh/nhân viên bán hàng

Với đại lý, nhà phân phối nhỏ có nhân viên kinh doanh/bán hàng và cần tổng kết doanh số bán hàng để phục vụ việc tính thu nhập/tiền thưởng..., đây là hướng dẫn chi tiết cho nghiệp vụ này.
Bước 1: Tạo thông tin nhân viên kinh doanh/bán hàng
- Đăng nhập vào phần mềm vào module Danh mục >> Bộ phận nhân viên: tạo thông tin bộ phận ví dụ Bộ phận kinh doanh, Bộ phận kế toán..., nhấn Lưu để hoàn tất.
Tạo mới thông tin bộ phận nhân viên
- Tiếp theo nhấn thêm khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên, check chọn Nhân viên nội bộ để thêm mới thông tin nhân viên.
Nhấn thêm thông tin nhân viên nội bộ (nhân viên kinh doanh/bán hàng)
- Để xem danh sách nhân viên: nhấn vào Danh sách KH/NCC/NV (khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên).

Bước 2: Gán thông tin nhân viên kinh doanh/bán hàng khi lên hóa đơn bán hàng và xem báo cáo doanh số theo tháng hay khoảng thời gian.
- Lập hóa đơn bán sỉ >> tại trường NV KD để chọn nhân viên kinh doanh/bán hàng.
Gán thông tin nhân viên kinh doanh cho hóa đơn bán hàng
- Xem báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên kinh doanh trong tháng hoặc trong 1 giai đoạn thời gian: vào module Quản lý bán hàng >> Báo cáo doanh số theo NVKD và chọn thời gian để xem, có thể Export ra file excel để tổng kết.
Xem báo cáo bán hàng theo nhân viên kinh doanh/nhân viên bán hàng
Chú ý về nghiệp vụ hàng bán bị trả lại: Một số trường hợp công ty cho phép nhận hàng bán bị trả lại thì làm thế nào để hạch toán doanh số giảm trừ cho nhân viên kinh doanh đó, hãy xem hướng dẫn sau:
+ Khi thực hiện nghiệp vụ hàng bán bị trả lại thì trong form nhập liệu cần phải chọn trường NV kinh doanh thông tin người nhân viên để phần mềm gán thông tin vào.
Nghiệp vụ hàng bán bị trả lại được gán cho nhân viên kinh doanh
+ Để tổng kết doanh số bán hàng bị trả lại ta vào Bảng kê Phiếu trả hàng >> chọn thông tin nhân viên cần xem để tổng kết doanh số, có thể Export ra file excel để tổng kết.
Báo cáo doanh số bị trả lại của từng nhân viên kinh doanh

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software