Quản lý thu - chi tiền, sổ quỹ, công nợ phải thu/phải trả và chi phí

Các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền và chi tiền trong vận hành kinh doanh, quản lý công nợ phải thu và công nợ phải trả.
Vào module Quản lý thu chi >> chọn chức năng cần sử dụng và làm theo hướng dẫn ở video dưới.

HƯỚNG DẪN MODULE QUẢN LÝ THU - CHI
Mẫu phiếu in hóa đơn bán hàng có ghi nhận công nợ phải thu khách hàng
Xem thêm chức năng ghi nhận công nợ phải thu
Module Thu chi tiền nhằm quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, quản lý thu nợ khách hàng và trả nợ nhà cung cấp

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software