Tạo thẻ VIP tích điểm, khuyến mãi giờ vàng, hàng hóa, hóa đơn

Tạo thẻ thành VIP (thẻ thành viên) tích điểm, thực hiện chương trình khuyến mãi theo giá trị hóa đơn, khuyến mãi hàng hóa.
Phần 1: về thẻ VIP tích điểm

Phần 2: khuyến mãi theo hóa đơn, theo hàng

Phần 3: Tạo giá bán dành riêng cho giờ vàng
- Giờ vàng được định nghĩa là khoảng thời gian (từ giờ đến giờ), của một hay nhiều ngày trong tuần, của một khoảng thời gian nào đó thì có giá bán riêng cho khung giờ vàng này.
- Cách khai báo giờ vàng:
+ Bước 1: Tạo mới 1 bảng giá đặt tên là Giá giờ vàng và lưu bảng giá thành công.
+ Bước 2: Vào mục chương trình giờ vàng để khai báo các thông tin sau:
          * Chọn bảng giá bán giờ vàng.
          * Chọn thời gian giờ vàng: từ mấy giờ đến mấy giờ, số phút sớm và số phút trễ. Lưu ý: phần mềm sẽ load bảng giá dựa vào giờ vào bàn.
          * Chọn những ngày có chương trình giờ vàng.
Sau khi chọn nhấn Lưu.
Tạo giá giờ vàng

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software