Nhập công nợ phải thu - phải trả đầu kỳ, tiền đầu kỳ, tồn kho đầu kỳ

Khi bắt đầu nhập liệu dữ liệu vào phần mềm thì phát sinh vấn đề là làm thế nào để nhập liệu số dư đầu kỳ như Tồn kho đầu kỳ, Công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ, Công nợ phải trả nhà cung cấp đầu kỳ, Tiền đầu kỳ, bài này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện.
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm vào Hệ thống >> chọn chức năng khai báo đầu kỳ ở góc phải.
Khai báo thông tin đầu kỳ
Lưu ý: Nếu đăng nhập phần mềm nhưng bạn không thấy các chức năng khai báo thông tin đầu kỳ thì nguyên nhân là vì User đăng nhập của bạn bị khóa quyền này, để mở quyền này thực hiện như sau: Vào module Hệ thống >> chọn Phân quyền >> Lúc này chọn các chức năng trong module Hệ thống về khai báo đầu kỳ ở tay phải, sau đó nhấn Check All ở mục bên dưới tay trái và nhấn Lưu để thêm quyền cho tài khoản. Sau khi phân quyền xong hãy thoát phần mềm và đăng nhập lại để chức năng được cập nhật.
Phân quyền cho phép nhập liệu số dư đầu kỳ
Bước 2: Khai báo thông tin số dư ban đầu
2.1 Khai báo công nợ đầu kỳ: ở đây có 2 chức năng nhỏ hơn là Công nợ phải thu và Công nợ phải trả, tùy theo nhu cầu mà tùy chọn để khai báo cho hợp lý.
Thêm công nợ đầu kỳ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả đầu kỳ của nhà cung cấp.
2.2 Khai báo tiền tồn đầu kỳ: tức nhập số lượng tiền đang có vào phần mềm để quản lý dòng tiền.
2.3 Khai báo tồn kho đầu kỳ:
- Để khai báo tồn kho đầu kỳ có thể dùng chức năng khai báo tại đây khi click vào Khai báo tồn kho đầu kỳ.
- Hoặc có cách đơn giản hơn, nhanh hơn & có cả chức năng import từ excel là tạo Phiếu nhập kho với ghi chú là nhập kho đầu kỳ.
Tạo phiếu nhập kho với ghi chú nhập kho đầu kỳ cũng là cách để đưa số liệu tồn kho đầu kỳ vào phần mềm
Bước 3: Sau khi nhập dữ liệu đầu kỳ như tồn kho, công nợ, số tiền thì vào xem các báo cáo như báo cáo kho hàng, báo cáo công nợ phải thu/phải trả, báo cáo sổ quỹ tiền thì phần mềm sẽ có ghi nhận thông tin khai báo đầu kỳ.

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software