Sử dụng màn hình bán hàng, tính giờ, in bill của thu ngân

Chức năng tính tiền giờ, order món, thêm - sửa - xóa món, in bill thanh toán, tổng kết doanh thu ngày của nhân viên thu ngân.
Chú ý: Tên đăng nhập mặc định của phần mềm: admin - Mật khẩu mặc định: admin

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA THU NGÂN


Giao diện màn hình tính tiền giờ, order món, in bill của thu ngân quán karaoke, billiard