Violation of PRIMARY KEY...: mã trùng không cho lưu

Khi Thêm mới hàng hóa, nhân viên, nhà cung cấp hoặc Nhập từ excel hiện thông báo lỗi: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_S00T_HangHoa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.SOOT_HangHoa' như ảnh dưới.

Nguyên nhân: Đây là thông báo lỗi trùng mã hàng, tức là trong dữ liệu đã có mã trùng lặp với thông tin hàng hóa nhập mới nên phần mềm không cho phép lưu.

Khắc phục:

- Nếu là Thêm mới hàng hóa: tắt cửa sổ hàng hóa đó đi, nhấn Thêm mới lại và đặt mã hàng khác không trùng với bất kỳ hàng hóa nào đã có trong phần mềm, sau đó thao tác bình thường & nhấn lưu. Tương tự như vậy khi thêm mới khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên... nếu báo lỗi trên thì chỉ cần đổi cái mã khác đi để không trùng là lưu được.

- Nếu là import từ file excel: kiểm tra và sửa lại Mã hàng trong file excel để mã hàng không được phép trùng. Sau đó cho Import dữ liệu lại. Xem video bên dưới để xử lý lỗi này một cách triệt để.


Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software