"Lưu thất bại! Cannot insert the value NULL into column 'MaBG', table 'DanTriSoftPosV2.Item'

Hiện tượng: với phần mềm bán lẻ, bán sỉ: Khi thêm mới thông tin hàng hóa thì hiện ra lỗi như hình với thông báo "Lưu thất bại! Cannot insert the value NULL into column 'MaBG', table 'DanTriSoftPosV2.Item'; column does not allow nulls, INSERT fails. The statement has been terminated." 

"Lưu thất bại! Cannot insert the value NULL into column 'MaBG'

Xem hướng dẫn xử lý tại Lỗi khi thêm mới hàng hóa phần mềm bán lẻ, bán sỉ ở video dưới.