Quản lý mua hàng, công nợ phải trả NCC, lịch sử mua hàng

Các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng, quản lý thông tin mua hàng, trả lại hàng cho nhà cung cấp và công nợ phải trả cho NCC.
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ MUA HÀNG TỪ NHÀ CUNG CẤP

Lưu ý:
- Với nghiệp vụ Phiếu trả hàng nhà cung cấp thì phần mềm sẽ tự động cấn trừ công nợ cho nhà cung cấp, ví dụ: ta đang nợ nhà cung cấp là 100 triệu, sau đó ta trả lại cho nhà cung cấp là 30 triệu đồng thì phần mềm sẽ tự động hạch toán là công nợ phải trả nhà cung cấp chỉ còn 100 triệu - 30 triệu = 70 triệu.

Giao diện phần mềm lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ, đại lý, nhà phân phối nhỏ của DanTriSoft

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software